Informacje / zapisy: 792 799 991 | biuro@magicbus.pl

Wiek 10 – 14 lat

Kursy dla dzieci 10 - 12 lat

 

 • czas trwania zajęć: 45 minut
 • częstotliwość: 2 lekcje w tygodniu

Głównym celem kursów Magic Bus w tej kategorii wiekowej jest przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Kurs jest realizowany zgodnie z wymogami obowiązującej podstawy programowej według której „priorytetem jest umiejętność osiągania celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym”. Dlatego też oprócz realizacji wymogów egzaminu, kładziemy nacisk na stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji, nie zapominając jednak o poprawności leksykalnej i gramatycznej. Gwarantujemy, że nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby nasi uczniowie osiągały nie tylko lepsze wyniki w szkole, ale także uzyskały pewność siebie, która jest niezbędna w swobodnym posługiwaniu się językiem angielskim. Materiał prezentowany na zajęciach jest systematycznie utrwalany w postaci powtórek, a postępy w nauce sprawdzane poprzez kartkówki oraz testy.

W czasie kursu uczeń pozna:

 • około 1500 angielskich słów,
 • w zależności od wieku, struktury gramatyczne niezbędne na poziomie 4, 5, 6, 7 i 8 klasy,
 • wiele scenek i ćwiczeń opartych na zabawie,
 • tongue twisters, czyli ćwiczenia wymowy,
 • słownictwo i gramatykę przygotowującą do egzaminu ósmoklasisty.

Metody i techniki nauczania:

 • Metoda komunikacyjna – głównym założeniem tej metody jest komunikowanie się w języku angielskim od samego początku nauki. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego.

 • Metoda TPR (Total Physical Response), a więc reagowania całym ciałem, która rozwija umiejętność słuchania i rozumienia, a także aktywizuje proces przyswajania nowego materiału.

 • Metoda dramypolegająca na odgrywaniu ról i symulacji sytuacyjnej. Umiejętne dopasowanie i wprowadzanie prostych dialogów, scenek (tzw. role play) oraz mini przedstawień powoduje naturalne rozwijanie umiejętności swobodnego i celowego porozumiewania się. Techniki dramowe mogą zawierać nie tylko materiał leksykalny do opanowania podczas lekcji, ale także nowe struktury gramatyczne, które odgrywane przed innymi uczniami są niepostrzeżenie zapamiętywane.

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii – wprowadzenie użycia tablicy interaktywnej, a także komputera podpiętego do Internetu i rzutnika multimedialnego. Daje do bardzo szerokie możliwości prowadzenia zajęć, np. wyświetlanie zawartości komputera, plików, stron WWW, zdjęć czy filmów, a więc również autentycznych materiałów, tak istotnych w procesie uczenia się języka. Wzbogaca to sposób nauczania, wpływa na atrakcyjność kursu oraz motywuje uczniów.

Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący zajęcia na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce. Rodzice/opiekunowie otrzymują dwa razy do roku pisemny raport informujący o postępach dziecka, jego mocnych i słabych stronach. Raport zawiera szczegółowe informacje o opanowanym materiale oraz wskazówki, jak można wspomagać rozwój językowy dziecka w domu.