Informacje / zapisy: 792 799 991 | biuro@magicbus.pl

Wiek 7 – 9 lat

Kursy dla dzieci 7 - 9 lat

  • czas trwania zajęć: 45 minut
  • częstotliwość: 2 lekcje w tygodniu
  • osobne grupy dla 7-, 8- i 9-latków

Kursy Magic Bus dla dzieci w wieku 7-9 lat są oparte na intensywnym programie nauczania, który zakłada maksymalne poszerzanie słownictwa i struktur, a przede wszystkim rozwijanie zdolności komunikacji w języku angielskim. Naszym głównym założeniem jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych – uczymy nie tylko mówić, słuchać i rozumieć, ale także czytać i pisać po angielsku. Materiał prezentowany na zajęciach jest systematycznie utrwalany w postaci powtórek, a postępy w nauce sprawdzane poprzez kartkówki oraz testy.

W czasie kursu dziecko:

  • pozna około 1000 angielskich słów,
  • będzie tworzyć własne zdania,
  • będzie mówić po angielsku z dobrym akcentem,
  • polubi naukę angielskiego.

Dzieci w wieku 7-9 lat są przygotowywane do egzaminów ESOL Examinations organizowanych przez Uniwersytet Cambridge na poziomie „Starters”, „Flyers” oraz „Movers”.

Metody nauczania:

  • Metoda komunikacyjna – głównym założeniem tej metody jest komunikowanie się w języku angielskim od samego początku nauki. Metoda ta koncentruje się na stwarzaniu w klasie sytuacji komunikacyjnych, które mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego.

  • Metoda multisensoryczna (wielozmysłowa) – stymuluje niemal wszystkie zmysły dzieci, dzięki czemu wspomaga proces uczenia się. Wykorzystanie tej metody sprawia, że zajęcia są żywiołowe, a uczniowie mają możliwość aktywnego reagowania na polecenia nauczyciela i czynnego udziału w lekcji. Metoda multisensoryczna jest nastawiona na gry i zabawy związane ze zmysłami oraz na aktywną naukę. Gry i zabawy z językiem nie tylko zaspokajają potrzebę ruchu dziecka, ale także rozwijają jego wyobraźnię i zachęcają do poznawania świata. Ponadto, stymulując zmysły wykorzystujemy muzykę i dźwięki (w formie piosenek i rymowanek), kolorowe karty obrazkowe, ruch, a także dajemy dzieciom możliwość reagowania na polecenia całym ciałem.

  • Metoda TPR (Total Physical Response), a więc reagowania całym ciałem, która rozwija umiejętność słuchania i rozumienia. Ponadto ze względu na fakt iż opiera się na reakcji ruchowej dziecka, odpowiada na jego stałą potrzebę ruchu. Wykorzystanie metody TPR sprawia, że zajęcia stają się atrakcyjniejsze – pobudzamy nie tylko pamięć motoryczną, ale także unikamy znużenia dzieci i utraty koncentracji. Istotnym założeniem tej metody jest również wyeliminowanie stresu oraz zbliżenie nauczania do naturalnego przyswajania języka.

Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący zajęcia na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce. Rodzice/opiekunowie otrzymują dwa razy do roku pisemny raport informujący o postępach dziecka, jego mocnych i słabych stronach. Raport zawiera szczegółowe informacje o opanowanym materiale oraz wskazówki, jak można wspomagać rozwój językowy dziecka w domu.